03 Јуни 2013

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2013/2014 ГОДИНА

 
КОНКУРСОТ МОЖЕТЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ ОТТУКА. 
 
ТФБ