09 Мај 2013

ГОСТУВАЧКО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА КАКО ДА СЕ ПОДГОТВИ, ПРИЈАВИ И ПУБЛИКУВА ТРУД ЗА НАУЧНО СПИСАНИЕ

 

Петок, 28 јуни, 2013. 10 – 11:30 ч. Сала 412, Технички факултет - Битола

ПРЕДАВАЧ:     Проф. д-р Марио АНЖЕК, гл. уредник на научно списание со SCI
    Факултет за сообраќајни науки, Загреб
Универзитет во Загреб, Хрватска

ОТСЕК ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ
Сите се добредојдени!
Технички факултет - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола